님 외 7명이 팔로우를 요청했습니다

in cesky •  5 months ago 

Today I was really puzzled when my instagram account I accidentally took over someone from Korean ... well it was like this it was mine on my email. But I never used it. And then the Korean probably created it through app. And when I changed my password, suddenly I had Korean insta stuff with me. But it's mine, and it writes me in mail the following: 님 외 7 명이 팔로우 를 요청 했습니다 - And 7 others asked to follow

The history of this is turbulent, but what puzzles me about the Instagram email is that they ask to follow. This reminds me of the spammers that were once here and just wrote comments to watch them. :) And now it's probably a Facebook platform standard ... because we asking for friendship. I have no idea where the world goes if this is the norm. Maybe we should all be shouting "Follow me" into the wind. Because as a follower we can ask for friendship.

Where is this world going with this approach? Or it's an opportunity. Platforms like Steemit do it differently, although there would be a few bug in the rules found. The question is what form this social madness must take to disgust most people. How much it must be exaggerated.

For word "steem", Google will not throw any text ads in search. The word "hotel" is occupied only by advertising. The fact that steem have no advertising is because decentralization. We don't have a percentage of advertising in the revard pool. The question is whether it's good. I advertising some articles directly for fun for a 1 CZK a day. Some may have around 100 clicks per year. But mainly on every ad there is a logo of the steem so it can be said that just displaying contributes to brand awareness. How many ads you have recorded on steem somewhere on the Internet. Hardly any. It is up to us users to advertise, because it is a decentralized territory.


Dneska mě opravdu zarazilo když můj instagramovej účet co jsem omylem přebral nějakému Korejci... no ono spíš takhle on byl můj na můj email. Ale nikdy jsem ho nepoužil. A pak korejec si asi přes apku ho stvořil. A když jsem změnil heslo tak najednou jsem měl korejcovi insta věci u sebe. No nicméně je můj a píše mi tohle: 님 외 7명이 팔로우를 요청했습니다 - A 7 dalších požádalo o následování

Historie toho je pohnutá, ale co mě na tom emailu od Instagramu zaráží je že žádají o následování. To mi dost silně připomíná ty spamery co tu kdysi byli a jen psali komentáře abych je sledoval. :) A teď je to asi norma Facebookové platformy... protože se přece žádá o přátelství. Fakt netuším kam ten svět spěje pokud tohle má být norma. Asi by jsme měli všichni do světa křičet "Sleduj mě". Protože jako sledovaní můžeme žádat o přátelství.

Kam se tenhle svět poděje s tímhle přístupem? A nebo je to příležitost. Platformy jako Steemit to mají jinak i když by se pár much v pravidlech našlo. Otázkou je jaké formy tohle sociální šílenství musí dosáhnout aby to znechutilo většinu lidí. Jak moc to musí být přehnané.

Ale abych úplně neodbočoval třeba na slovo steem nevyhodí google žádnou textovou reklamu ve vyhledávání. Slovo hotel je zato obsazené jen reklamou. To že steem nemá reklamu je decentralizací. Nemáme v revard poolu procento na reklamu. Otázkou je jestli je to dobře. Já třeba jedu reklamu přímo na některé články jen tak pro zábavu za korunu na den. Některé třeba za rok mají kolem 100 prokliků. Ale hlavně na každé reklamě je logo steemu takže se dá říct že jen pouhé zobrazení přispívá k povědomí značky. Kolik jste zaznamenali reklamy na steem někde po internetu. Skoro žádná není. Je totiž jen na nás uživatelích jakou tomu uděláme reklamu, protože je to decentralizované území.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chudák korejec 😁 pracně si “šlohne” insta účet pracuje na něm a ty mu pak tak zákeřně změníš heslo...😂😂😂

!BEER
!trdo

Posted using Partiko iOS

no já byl nejdřív vyplašenej že mě někdo hacknul a tak jsem změnil hesla... no a pak jsme teprve rozklíčoval co se stalo, ale nejde mi na mozek že on tam v natavení musel vidět že tam není jeho emailová adresa...

!trdo
!BEER

To není tak úplně pravda, o reklamu se má starat Steemit firma. Mají na to i budget z předtěženého steemu a jeho úroku.

a psali snad někde kolik jí ročně zaplatí???

Nevím, až tak podrobně jsem to nezkoumal. Nicméně CEO je teď původním povoláním markeťačka: https://www.linkedin.com/in/elizabeth-powellHey @petrvl, here is a little bit of BEER from @rullicky for you. Enjoy it!

Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 20000 upvotes. Your next target is to reach 21000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @petrvl, your post successfully recieved 0.3320595 TRDO from below listed TRENDO callers:

@rullicky earned : 0.0201285 TRDO curation
@krakonos earned : 0.2012445 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site