Free writing (freewrite story) (UA)

in hive-185836 •  last month 

Доброго часу доби дорогі читачі. Працюючи на роботі, в мене з’явилась вільна хвилинка, яку я з радістю вирішив присвятити розвитку свого навику письма в стилі #freewrite. До речі, правильно писати free writing - це письмова техніка, яка допомагає увійти в творчий стан і поринути у вільний потік слів, мета якого — подолати бар'єри внутрішнього цензора і отримати доступ до прихованих в глибинах нашої душі знань та ідей. Спектр застосування цієї техніки дуже широкий — від розвитку креативності до подолання творчих блоків в літературній праці, і навіть зняття стресу. Визначення було взяти з джерела вищої мудрості (україномовної вікіпедії), більш детальне посилання тут.

Good morning dear readers. While at work, I had a free moment, which I was happy to dedicate to developing my #freewrite writing skills. By the way, to write correctly free writing - is a writing technique that helps to enter a creative state and immerse yourself in the free flow of words, the purpose of which is to overcome the barriers of internal censorship and gain access to knowledge hidden in the depths of our souls. ideas. The range of application of this technique is very wide - from the development of creativity to overcoming creative blocks in literary work, as well as stress relief. The definition was taken from a source of higher wisdom (Ukrainian-language Wikipedia), a more detailed link here.

pixabay.com

Цікаво, як ви вважаєте можна віднести free writing до навику,який може стати корисним в майбутньому? Я думаю, що так. Так, для більшості людей, що спілкуються переважно однослівно вміння почати виплескувати потік думок на екран чи лист паперу може здатись відгуком минулого. Для мене ж, такий стиль письма – своєрідне тренування, під час якого я треную не тільки свою увагу, граматику та посидючість а й найскладніший процес психічної діяльності людини – мислення.

I wonder how you think free writing can be attributed to a skill that may be useful in the future? I think so. Yes, for most people who communicate mostly in one word, the ability to start splashing thoughts on a screen or sheet of paper may seem like a reflection of the past. For me, this style of writing is a kind of training, during which I train not only my attention, grammar and perseverance, but also the most difficult process of mental activity - thinking.

Під час навчання в інституті я спілкувався з великою кількістю викладачів. Кожний з них по своєму мудра людина. Хтось мав час та бажання навчати, а комусь студенти були, як тягар на шию, але всі вони (майже всі згадав одного фаната зубряжу) підтримували ідею, що головним навиком після закінчення навчання повинно бути розвинене мислення. Зараз я розумію наскільки вони були праві. Цей навик не раз ставав мені в нагоді, навіть в ті моменти, коли я про нього зовсім не задумувався.

While studying at the institute, I talked to a large number of teachers. Each of them is a wise man. Some had the time and desire to teach, and some students were like a burden on their necks, but all of them (almost all, I mentioned one fan of cramming) supported the idea that the main skill after graduation should - developed thinking. Now I understand how right they were. This skill has been useful to me many times, even in those moments when I did not think about it at all.

Хочеться вірити, що навик free writing також стане маленькою частинкою мого фундаменту, що допоможе мені в різних аспектах життя. На даний момент, мені навіть важко уявити, в яких ще аспектах життя крім блогінгу може знадобитися. Хтозна, можливо колись досягну того рівня щоб почати творити щось більше за блог. Ось тут то він мені і прийде на допомогу.

I want to believe that the skill of free writing will also become a small part of my foundation, which will help me in various aspects of life. At the moment, it's even hard for me to imagine what other aspects of life besides blogging may be needed. Who knows, maybe someday I'll reach the level of starting to create something more than a blog. Here he will come to my aid.

P.s. Над розвитком яких навиків ви працюєте в даний момент?

P.s. What skills are you currently working on?

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!