In any situation you can find positive moment (real story) (UA)

in hive-185836 •  last month 

Good morning dear friends. On Sunday, September 6, I decided to arrange a kind of online vacation. The main reason for this decision is a bunch of cases from the category of family routine, which I do at the moment. Of course I guessed that cooking, cleaning, washing, shopping, bathing my son, picking and picking him up from kindergarten, etc. not the simplest things. After feeling all this, on my "skin", I will never think that my wife is not busy with anything.

Доброго ранку дорогі друзі. В неділю, 6-го вересня, я вирішив влаштувати своєрідні онлайн канікули. Основною причиною такого рішення, являється купа справ з категорії сімейної рутини, які я виконую на даний момент. Звичайно я здогадувався, що готування їжі, прибирання, прання, покупки, купання сина, збирання та забирання його з садка і т.д. не самі прості речі. Після того, як я відчув все це, на своїй «шкурі», я більше ніколи не подумаю, що дружина нічим не зайнята.

DSC_0126.JPG

Coming home, I have to do everything she tells me. At first it caused some discomfort, but after I was forced to do it all without prompting, I realized that it was so much better. In general, it turns out interesting, perhaps the truth is said that for the most accurate sense of experience, you need to experience them. I don't think any description can convey these feelings even close to what I feel.

Приходячи до дому, я вимушений робити все, що вона мені говорить. Спочатку це призводило до певного дискомфорту, але після того, як я був змушений все це робити без підказок, я зрозумів, що так значно краще. Взагалі цікаво виходить, можливо правду говорять, що для найбільш точного відчуття переживань, треба їх пережити. Думаю, ні одне описання не спроможне передати ці відчуття навіть близько до того, що я відчуваю.

Going back to my online vacation. I think it will last at least until September 13. During this time, my time online will fluctuate around 3 hours of net time, from 8:30 to 17:00 (while I am at work). It's hard to describe the internal conflict I feel when, instead of the usual opening of a laptop after dinner, I sort dirty clothes into dark, colored and bully, and then start washing and so on.

Повертаючись до моєї онлайн відпустки. Думаю, вона буде тривати мінімум до 13 вересня. За цей час мій час моє перебування онлайн буде коливатись біля 3 годин чистого часу, з 8:30 до 17:00 (поки я знаходжусь на роботі). Важко описати, який внутрішній конфлікт я відчуваю, коли замість звичного відкривання ноутбуку після вечері я займаюсь сортуванням брудного одягу на темне, кольорове та буле, а потім починаю прання і так далі.

In this situation, it helps me a lot to understand why I do it. It is thanks to my understanding that I stay calm and react with restraint to constant new hints on what to do. Now, I know how Artificial Intelligence feels, which is just what it does that executes commands. I am very happy that this is temporary, and in time I will be able to enjoy my usual family life again. Life, when the wife is responsible for all this routine.

В цій ситуації мені дуже допомагає розуміння того, чому я це роблю. Саме завдяки своєму розумінню я зберігаю спокій та стримано реагую, на постійні нові підказки що робити. Тепер, я знаю як почуває себе Штучний інтелект, який тільки те і робить, що виконує команди. Дуже радує, що це тимчасово, і з часом я знову зможу насолоджуватись звичним сімейним життям. Життям, коли за всю цю рутину відповідає дружина.

The biggest advantage is that I spend more and more time with my son, whom I actively involve in solving all routine matters. It is interesting to watch how he happily helps to disassemble purchases, fill the washing machine and more. I've probably never been so close to him. Maybe the words, "in any situation you can find positive moments" are not so fantastic :) Thank you for your attention.

Найбільшим плюсом являється те, що я все більше часу проводжу з сином, якого активно залучаю для вирішення всіх рутинних справ. Цікаво спостерігати, як він з радістю допомагає розбирати покупки, заповнювати пральну машинку та інше. Напевно я ніколи ще не був таким близьким з ним. Можливо слова, «в будь-якій ситуації можна знайти позитивні моменти» не така уже й фантастика:) Дякую за увагу.

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!