Сoincidence and inevitability (self-analysis story) (UA/EN)

in hive-185836 •  last month 

Доброго ранку дорогі мої читачі. Після вчорашнього онлайн відпочинку я навіть трішки засумував за звичною активністю. Зрозумів, що чогось не вистачає… Не вистачало спілкування, інформації та найголовніше – творчості. Перед сном навіть руки чесались щось написати, але було вже пізно, тому свої роздуми про випадковість та неминучість я вирішив відкласти на сьогодні.

Good morning, my dear readers. After yesterday's online vacation, I even missed my usual activity a bit. I realized that something was missing… There was a lack of communication, information and most importantly - creativity. Before going to bed, even my hands itched to write something, but it was too late, so I decided to postpone my thoughts about coincidence and inevitability for today.

source

Вчора мене мучило питання як зрозуміти, чого ж я хочу? Перед сном я вирішив використати тяжку артилерію, яка не раз допомагала мені знайти відповіді на складні питання, що періодично виникають в моїй голові. Ця тяжка артилерія - прекрасний фільм Траса 60, який я дивився вже декілька разів і буду дивитись і далі. Кожний новий перегляд дає мені нову інформацію для роздумів. На цей раз мені найбільш запам’яталась цитата з самого початку фільму, яка попередні рази пролетіла повз мою увагу.

Yesterday I was tormented by the question of how to understand what I want? Before going to bed, I decided to use heavy artillery, which repeatedly helped me find answers to complex questions that periodically arise in my head. This heavy artillery is a wonderful film Route 60, which I have watched several times and I will look further. Each new review gives me new information for reflection. This time I remember the quote from the very beginning of the film, which flew past my attention the previous time.

”Есть такая теория: Вселенная и время бесконечны, значит, любое событие неизбежно, даже невозможное.”
”There is such a theory: the universe and time are infinite, which means that any event is inevitable, even impossible.”

На перший погляд ці слова можуть здатись абсурдом, який виглядає алогічним. Задумавшись над ними я пригадав безліч подій в своєму житті, які траплялись абсолютно випадково (якщо взагалі буває випадковість), що в сумі сформували мене саме тим, ким я є зараз. Я не знаю, чи це гарно чи навпаки, але це те неминучість, яку ми формуємо. Парадоксально, але відслідковуючи в пам’яті всі ці випадковості я зрозумів, що всі вони в тій чи іншій мірі були результатами моїх бажань. Не завжди ці бажання були істинні, але в найважливіші моменти життя випадкові події направляли мене на той неминучий шлях, на якому я зараз знаходжусь. Ще одна цитата з фільму під цю тему:

At first glance, these words may seem absurd, which seems illogical. Thinking about them, I remembered many events in my life that happened completely by accident (if there is a coincidence at all), which in total shaped me exactly who I am now. I don't know if it's good or not, but it's the inevitability we form. Paradoxically, remembering all these coincidences, I realized that they were all to some extent the result of my desires. These desires were not always true, but in the most important moments of my life, accidental events guided me to the ** inevitable ** path on which I am now. Another quote from the movie on this topic:

”Странное совпадение! — Если верить в совпадения. Предпочитаю неизбежность.”
”Strange coincidence! If you believe in coincidence. I prefer the inevitable.”

Хтозна наскільки ми в силах змінити нашу подальшу долю, можливо все в нашому житті вже є неминуче сформовано. Можливо навпаки, - все в наших руках і ми маємо всі шанси в будь-який момент змінити життя (хочеться в це вірити).

Who knows how much we are able to change our future destiny, maybe everything in our life is already inevitably formed. Probably the opposite - everything is in our hands and we have every chance to change our lives at any moment (I want to believe it).

На завершення умовивід (рос - умозаключение, саме за таких слів, я думаю на суржику) до якого я дійшов сьогодні. Випадковостей не існує. Це своєрідний шлях долі, що ми формуємо своїми бажаннями. Ось чому усвідомленість своїх бажань є найпростіший шлях до пізнання свого Я.

In conclusion, the inference to which I came today. There are no coincidences. This is a kind of path of destiny that we shape with our desires. That is why the awareness of one's desires is the easiest way to know one's Self.

Після написаного вище виникає риторичне питання: «Чому люди постійно знаходяться під впливом інформації направленої на розвиток невротичних бажань?»

After the above, a rhetorical question arises: "Why are people constantly under the influence of information aimed at the development of neurotic desires?"

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!