To read? "The Master and Margarita" | Що почитати? "Майстер і Маргарита" Mikhail Bulgakov

in hive-185836 •  last month 

Доброго часу доби дорогі читачі. Ті, хто постійно читає (надіюсь є такі люди) побачили, що має стандартне привітання має досить незвичайний характер. Все тому, що свою розповідь я починаю перед сном і зовсім не впевнений що встигну закінчити її до сну. На протязі 10 днів я насолоджувався прекрасним романом Мастер і Маргарита відомого російського Михайла Булгакова. Це дійсно великий роман, який я з радістю прослухав ще раз. Колись давно (в 2006 році), я читав цей роман в паперовому вигляді. На той час в мої 18 років, він здався мені досить цікавим, але не більше. Зараз же я відмітив для себе значно більше цікавих аналогій.

Good morning dear readers. Those who read constantly (I hope there are such people) have seen that this a standard greeting is quite unusual. All because I start my story before bed and I'm not sure I'll have time to finish it before bed. For 10 days I enjoyed the wonderful novel Master and Margarita famous Russian Mikhail Bulgakov. This is a really great novel, which I gladly listened to again. Once upon a time (in 2006), I read this novel on paper. By the time I was 18, he seemed pretty interesting to me, but no more. Now I have noted for myself much more interesting analogies.

image.png

source

По перше, Мастер і Маргарита це та класика, яку ПОТРІБНО читати. Хтось може сприйняти її просто, як цікавий роман, а для когось це буде справжній кладень мудрості, все буде залежати від того, хто читає. Якщо можна так виразитись, то факт ознайомлення цим твором можна взагалі вважати активом, який можна використовувати в світських розмовах з освіченими та успішними людьми.

First of all, Master and Margarita are the classics that MUST be read. Some may perceive it simply as an interesting novel, and for some it will be a real treasure trove of wisdom, it will all depend on who reads. If you can put it that way, the fact of getting acquainted with this work can be considered an asset that can be used in secular conversations with educated and successful people.

Найбільше для мене запам’яталась одна з ключових фраз роману: «Трусость – самый страшный порок». Аналізуючи ті чи інші життєві ситуації я все ставав все ближче до усвідомлення цього ствердження. Останньою каплею став роман, після якого я зміг в повній мірі сприйняти ці слова. Ось чому будь-яка невдача в 1000000000000000000 разів краще будь-якої бездіяльності, приклад Понтія Пілата ідеально це демонструє.

One of the key phrases in the novel was "The cowardice is the worst vice." Analyzing certain life situations, I became closer to realizing this statement. The last straw was a novel, after which I was able to fully perceive these words. That is why any failure is 100 trillion times better than any inaction, the example of Pontius Pilate perfectly demonstrates this.

Ще хочу поділитись деякими своїми думками, що прийшли після повторного прослуховування роману:

I also want to share some of my thoughts that came after re-listening to the novel:

  • бльшість речей в нашому житті є своєрідною неминучістю, єдине що ми можемо змінювати в таких випадках – своє відношення до них;
  • цінність тих чи інших речей – своєрідна ілюзія, яка швидко розтає, коли є з чим порівнювати;
  • добрі справи не завжди призводять до добра, і навпаки…
  • в світі є безліч інформації пізнавати яку є справжнє задоволення.

  • most things in our lives are a kind of inevitability, the only thing we can change in such cases - our attitude to them;
  • the value of certain things - a kind of illusion that quickly melts when there is something to compare;
  • good deeds do not always lead to good, and vice versa…
  • there is a lot of information in the world, which is a real pleasure to learn.

Щастя Вам! Не проспіть свій момен.. :D

Bliss you!!! Don't miss your moment :D

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!