ජීවිතයට වැදගත් සිතුවිල්ලක්. Life Is An Important Thought

in zzan •  2 years ago  (edited)

සන්තෝෂයේ එක් දොරක් වැසෙන විට තවත් දොරක් විවෘත වේ. නමුත් බොහෝ විට අපි සංවෘත දොර දෙස බොහෝ වේලාවක් බලන අතර අප වෙනුවෙන් විවෘත කර ඇති දොරටුව අපට නොපෙනේ.

“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.”

~ alexander graham bell~

Source of shared Link:- https://bit.ly/2Z0VlEL

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ranathunga! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!